Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.

Definicje

Serwis - serwis internetowy "mscloud" działający pod adresem https://mscloud.pl

Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców

współpracujących z Administratorem

Administrator Serwisu / Danych - Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych

(dalej Administrator) jest firma "mscloud", prowadząca działalność pod adresem:

ul Twarda 18, 00-105 Warszawa, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej

(NIP):6342986326, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem

Serwisu

Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za

pośrednictwem Serwisu.

Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego

Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na

Urządzeniu Użytkownika

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania

osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba

fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w

szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer

identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka

szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną,

psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych

lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub

niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,

przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,

wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego

rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub

niszczenie;

Ograniczenie przetwarzania - oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w

celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania

Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych

osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych

czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy

aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej,

zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania,

lokalizacji lub przemieszczania się

Zgoda - zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i

jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie

oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie

dotyczących jej danych osobowych

Naruszenie ochrony danych osobowych - oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące

do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia,

zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do

danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób

przetwarzanych

Pseudonimizacja - oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można

ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia

dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są

przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi

uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do identyfikowania

osobie fizycznej

Anonimizacja - Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który

niszczy / nadpisuje "dane osobowe" uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie

danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.

Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

Rodzaje Plików Cookies

Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez

system teleinformatyczny Serwisu

Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez

systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów

zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika

zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i

zainstalowane w Serwisie

Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez

Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane

z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez

Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po

zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest

ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

Bezpieczeństwo składowania danych

Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie - Mechanizmy składowania, odczytu i

wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu

Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy

przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z

Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał

Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na

Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także

praktycznie niemożliwe.

Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora pliki Cookie są bezpieczne dla

Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących

zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z

którego korzysta Użytkownik.

Cookie zewnętrzne - Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i

doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników.

Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym

zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików

Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookie,

ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie

Skrypty, pochodzących z Serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi

odpowiedzialności na tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partnerów zamieszczona

jest w dalszej części Polityki Prywatności.

Kontrola plików Cookie

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies przez każdą witrynę internetową.

Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych dostępne są na stronie:

jak wyłączyć cookie u jednego ze wskazanych dostawców:

Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Chrome

Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Opera

Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce FireFox

Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Edge

Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Safari

Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Internet Explorer 11

jak wyłączyć cookie u jednego ze wskazanych dostawców:

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

Zagrożenia po stronie Użytkownika - Administrator stosuje wszelkie możliwe środki

techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach

Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych

zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze

odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję

Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność

Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego,

którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w

celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do

zaleceń korzystania z internetu

Przechowywanie danych osobowych- Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań,

by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były

bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich

przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje

wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą,

poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.

Przechowywanie haseł - Administrator oświadcza, że hasła przechowywane są w

zaszyfrowanej postaci, używając najnowszych standardów i wytycznych w tym

zakresie. Deszyfracja podawanych w Serwisie haseł dostępu do konta jest praktycznie

niemożliwa.

Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu
 • Personalizacja Serwisu dla Użytkowników
 • Umożliwienie Logowania do serwisu
 • Marketing, Remarketing w serwisach zewnętrznych
 • Usługi serwowania reklam
 • Usługi afiliacyjne
 • Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.)
 • Serwowanie usług multimedialnych
 • Świadczenie usług społecznościowych
Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Realizacji usług elektronicznych:
 • Usługi rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z nim

związanych

 • Usługi Newslettera (w tym przesyłania za zgodą treści reklamowych)
 • Usługi komentowania / polubienia wpisów w Serwisie bez konieczności rejestrowania się
 • Usługi udostępniania informacji o treści umieszczonych w Serwisie w serwisach

społecznościowych lub innych witrynach.

 • Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Prowadzenie statystyk
 • Remarketing
 • Serwowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkowników
 • Obsługi programów afiliacyjnych
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora
Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych

Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies: Usługi multimedialne:

Usługi społecznościowe / łączone:(Rejestracja, Logowanie, udostępnianie treści, komunikacja, itp.):

Usługi serwowania reklam oraz sieci afiliacyjne:

Usługi inne:

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposów wykorzystywania plików cookie.

Rodzaje gromadzonych danych

Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.

Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

 • Adres IP
 • Typ przeglądarki
 • Rozdzielczość ekranu
 • Przybliżona lokalizacja
 • Otwierane podstrony serwisu
 • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
 • Rodzaj systemu operacyjnego
 • Adres poprzedniej podstrony
 • Adres strony odsyłającej
 • Język przeglądarki
 • Prędkość łącza internetowego
 • Dostawca usług internetowych

Dane gromadzone podczas wysyłania formularza:

 • Imię / nazwisko / pseudonim
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres IP (zbierane automatycznie)
 • Inne dane zwykłe

Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies. Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług statystycznych.

Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych - nazwa.pl

Wszelkie dane gromadzone i przetwarzane w serwisie są przechowywane i przetwarzane w infrastrukturze usługodawcy zlokalizowanej w Polsce. Istnieje możliwość dostępu do danych wskutek prac serwisowych realizowanych przez personel usługodawcy. Dostęp do tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

Sposób przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

 • Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis.
 • Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
 • Dane osobowe nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

 • Dane anonimowe (bez danych osobowych) będą przekazywane poza Unię Europejską.
 • Dane anonimowe (bez danych osobowych) nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
 • Dane anonimowe (bez danych osobowych) nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 • art. 6 ust. 1 lit. a

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w

jednym lub większej liczbie określonych celów

 • art. 6 ust. 1 lit. b

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem

umowy

 • art. 6 ust. 1 lit. f

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)
Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

Co do zasady wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia Usługi w ramach Serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.)Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych danych przez Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez Użytkownika

Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony

Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

 • Prawo dostępu do danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych,

realizowane na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo do sprostowania danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania

danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych

danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo do usunięcia danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia

danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora. W przypadku kont

użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających

identyfikację Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji

żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora

(np. w gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu czy dane zostały pozyskane

wskutek prowadzonej korespondencji).W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma

możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika

umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w

przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych

osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo do przenoszenia danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych

dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie

nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do

Administratora

 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych

osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone

do Administratora

 • Prawo wniesienia skargi

Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego

się ochroną danych osobowych.

Kontakt do Administratora

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów

 • Adres pocztowy - mscloud Sp. z o.o., ul Twarda 18, 00-105 Warszawa
 • Adres poczty elektronicznej - biuro@mscloud.pl
 • Połączenie telefoniczne - +22 299 35 55
 • Formularz kontaktowy - dostępny pod adresem: mscloud.pl/kontakt
Wymagania Serwisu
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
Linki zewnętrzne

W Serwisie - artykułach, postach, wpisach czy komentarzach Użytkowników mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Właściciel serwisu nie współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być niebezpieczne dla Twojego Urządzenia lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa Twoich danych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.

Zmiany w Polityce Prywatności
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym Użytkowników w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików Cookie.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, o czym poinformuje Użytkowników posiadających konta użytkownika lub zapisanych do usługi newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od zmiany zapisów. Dalsze korzystanie z usług oznacza zapoznanie się i akceptację wprowadzonych zmian Polityki Prywatności. W przypadku w którym Użytkownik nie będzie się zgadzał z wprowadzonymi zmianami, ma obowiązek usunąć swoje konto z Serwisu lub wypisać się z usługi Newsletter.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na tej podstronie Serwisu.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.

Fakty

Zrealizowane projekty

0

Sprzedane licencje 

0

Oddziały w Polsce

0

Certyfikaty MS

0